Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Adatvédelmi nyilatkozat

A tájékoztató célja

A jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy részletesen tájékoztassa Önt a webáruház használatával összefüggésben rendelkezésünkre bocsátott személyes adatainak kezelésével összefüggésben, hogy megfelelő információkkal rendelkezzen arra vonatkozóan, hogy webáruházunk milyen személyes adatait, milyen célból, milyen jogalapon, milyen adatkezelési műveletekkel és meddig kezeli, illetve azokat meghatározott esetekben kik részére továbbítja. Tájékoztatja Önt továbbá adatvédelmi jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről az adatkezeléssel kapcsolatban.

 

Általános rendelkezések

Figyelemmel arra, hogy az érintettek személyes tájékoztatása aránytalan költséggel jár, a fenti tájékoztatást azok nyilvánosságra hozatalával weboldalunkon biztosítjuk, melynek során az alábbiakról adunk Ön számára pontos tájékoztatást:

1.      a) az adatgyűjtés ténye,

2.      b) az érintettek köre,

3.      c) az adatgyűjtés célja,

4.      d) az adatkezelés időtartama,

5.      e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

6.      f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint

7.      g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma.

 

Adatkezelésünk az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. (2016. április 27.) Rendeletének (a továbbiakban: Rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően történik.

 

A személyes adatokat az adatvédelmi követelményeknek megfelelő biztonságos módon tároljuk, hogy azok ne kerüljenek illetéktelenek számára hozzáférésre, melyről többet a tájékoztató végén olvashat.

 

Harmadik félnek személyes adatokat csak előzetes hozzájárulással adunk át, kivéve azokat az eseteket, mikor azok kiadására az Önnel megkötött szerződés teljesítése érdekében van szükség, illetve arra minket jogszabály kötelez.

 

Bármikor kérheti tájékoztatásunkat az Önről tárolt személyes adatokról, és az adatok törlését is bármikor kérheti az elérhetőségeinken.

 

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldalak adatkezelését szabályozza:

https://webshop.kezmu.hu

A tájékoztató elérhető az alábbi oldalról:

https://webshop.kezmu.hu

 

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

 

ADATKEZELŐ ADATAI

 

Társaság neve: KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft.

Társaság címe: 1147 Budapest, Csömöri út 50-60.

Adószáma: 22260336-2-44.

Cégjegyzékszám: 01-09-919882.

Társaság képviselője: Csizi Péter ügyvezető

Társaság adatvédelmi tisztviselője: dr. Vass Annamária

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: vass.annamaria@erfo.hu; +3630-207-8138.; postacím: KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft., 1147 Budapest, Csömöri út 50-60.

 

HASZNÁLT FOGALMAK MAGYARÁZATA

 

1.      érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

2.      személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

3.      adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

4.      adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

5.      adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

6.      adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;

7.      adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

 

WEBÁRUHÁZ MŰKÖDTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján az adatkezelés jogalapján kívül meg kell határozni a webshop üzemeltetéshez/működtetéshez kapcsolódó adatkezelés körében a következőket:

1.      a) az adatgyűjtés ténye,

2.      b) az érintettek köre,

3.      c) az adatgyűjtés célja,

4.      d) az adatkezelés időtartama,

5.      e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

6.      f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

 

 

1.      Adatkezelés jogalapja

Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatait Ön önkéntesen, előzetes tájékoztatást követően bocsátja a rendelkezésünkre, melyet Ön a webáruház felületén megjelenő checkbox ablakok szándékolt módon történő pipálásával ismer el.

 

Tájékoztatjuk, hogy az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapján személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna és a személyes adat kezelése

·         az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy

·         az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

 

Az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése alapján a szolgáltatás nyújtása céljából olyan személyes adatokat kezelünk csak, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. Feltételek azonossága esetén úgy választjuk meg a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és a törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

 

2.      Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Azonosítás, a regisztráció lehetővé tétele céljából.

Azonosító kód: Azonosítás, munkavállalói kedvezmény megállapítása céljából.

Jelszó: A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.

Vezeték- és keresztnév: A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.

E-mail cím: Kapcsolattartás céljából.

Telefonszám: Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése céljából.

Számlázási név és cím: A szabályszerű számla kiállítása, teljesítés figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából.

Szállítási név és cím: szerződésszerű teljesítéshez (házhoz szállítás) szükséges.

Visszahívás időpontja: A szükséges és kért információk megadásához, a kért kapcsolatfelvétel teljesítéséhez szükséges adat.

A vásárlás/regisztráció időpontja: Technikai művelet végrehajtása.

A vásárlás/regisztráció kori IP cím: Technikai művelet végrehajtása.

 

Weboldalról történő közvetlen üzenetküldés (ajánlatkérés, visszahívjuk) esetén a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

E-mail cím: Kapcsolattartás

Név: Kapcsolattartás

Telefonszám: Kapcsolattartás

Visszahívás időpontja: kért és igénybe vett szolgáltatás, illetve kapcsolattartás teljesítése

Sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

 

Hírlevél esetén a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

E-mail cím: Kapcsolattartás

Név: Kapcsolattartás

Az e-mail cím estén nem szükséges, hogy személyes adatokat tartalmazzon.

 

3.      Az érintettek köre:

·         webshop/weboldalon regisztrált valamennyi természetes személy érintett,

·         a weboldalon érdeklődők köre,

·         a hírlevélre feliratkozók köre,

·         a közvetlen kapcsolatfelvételt választók köre.

 

4.      Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje

A regisztráció törlésével egyidejűleg az érintett valamennyi személyes adata törlésre kerül, kivéve ha a webáruháznak követelése áll fenn az érintettel szemben, vagy jogszabály kötelezi a személyes adatokat tartalmazó adattartalom megőrzésére, pl. számviteli bizonylatok esetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése 8 év megőrzési időt ír elő.

 

A regisztráció nélkül érdeklődők személyes adatai a weboldal elhagyását követően törlésre kerülnek.

 

5.      Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye

A személyes adatokat az adatkezelő értékesítési munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 

6.      Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése

Ön bármikor, indoklás nélkül kezdeményezheti, hogy adjunk tájékoztatást személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatai törlését, helyesbítését, kiegészítését vagy módosítását az alábbi módokon:

- postai úton a 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. sz. alatti címen,

- e-mail útján az webshop@kezmu.hu e-mail címen,

- telefonon a +36 1 422 2430

 

A személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre. 

Ön kérheti, hogy személyes adatainak kezelését korlátozzuk, ha vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. A korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát. Kérheti továbbá személyes adatai kezelésének korlátozását akkor is, ha az adatkezelést jogellenesnek tartja, de nem kívánja az adatok törlését, csak azok korlátozását. Korlátozást abban az esetben is kérhet, ha az adatkezelés célja megvalósult, de igényli azok további kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

 

Ön tiltakozhat olyan adatkezelésünk ellen, mely nem az Ön hozzájárulásán alapul. Ezen tiltakozásának jogszerűségét megvizsgáljuk, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítjuk, az adatkezelést megszüntetjük és a kezelt személyes adatokat zároljuk vagy töröljük.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről értesítjük Önt és mindenkit, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbítottuk. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 Ha a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közöljük a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait, egyben tájékoztatjuk a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

Javasoljuk, hogy amennyiben úgy érzi, hogy az adatkezelés sérti az Ön jogait vagy szabadságait, a hatósági, illetve a bírósági jogorvoslati lehetőségek igénybevétele előtt az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésével, észrevételével vagy panaszával forduljon hozzánk megadott elérhetőségeinken vagy közvetlenül adatvédelmi tisztviselőnkhöz a vass.annamaria@erfo.hu email címen.

A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén Ön jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz panasszal fordulni (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu). Ön jogosult továbbá bírósághoz fordulni jogainak megsértése esetén. A per elbírálása törvényszék hatáskörébe tartozik. A per a székhelyünk szerinti törvényszék előtt indítható meg.

Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó (tárhely-szolgáltató) adatai:

DOTROLL Kft., 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.  Tel.: 06 1 432 3232, support@dotroll.com

 

7.      Reklám- és elemző programok, közösségi oldal használata

Google Adwords konverzió követés használata

Tájékoztatjuk, hogy a webáruház működtetése során a „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használjuk, továbbá annak keretein belül igénybe vesszük a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

Amikor Ön egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookieknak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így Ön nem is azonosítható általuk.

Amikor Ön a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és mi is láthatjuk, hogy Ön a hirdetésre kattintott.

Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szerzünk meg – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetéssel tájékozódjunk a hirdetésünkre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutunk hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani tudnánk.

Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: policies.google.com

 

A Google Analytics alkalmazása

Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljeskörűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

 

Közösségi oldal

Ezen adatkezelésünk során a Facebook közösségi oldalon keresztül az Ön neve és nyilvános profilképe jut a birtokunkba azzal, hogy „lájkolja” weboldalunkat a közösségi oldalon megtett önkéntes hozzájárulása alapján.

Az adatgyűjtés célja a közösségi oldalon a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

 

8.      Adattovábbítás

Tájékoztatjuk, hogy a szerződésszerű teljesítés érdekében az Ön által megrendelt áruk kiszállítása céljából az alábbi vállalkozót vesszük igénybe:

 

GLS Logistics System Hungary Csomag-Logisztikai Kft

cím: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

adószám: 12369410-2-44

telefonszám: +361 802 0265

e-mail cím: info@gls-hungary.com

 

A vállalkozó részére az Ön következő személyes adatait bocsátjuk rendelkezésre, melyek nélkül a kiszállítás lehetetlen lenne: szállítási név, szállítási cím, telefonszám.

Az adatkezelés a házhozszállítás lebonyolításáig tart vagy a kiszállítással kapcsolatos reklamáció, csere és egyéb jelzés, panasz esetén az egyedi ügy lezárásáig.

 

Kivételes esetekben hatósági kötelezésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén annak tartalma szerint kötelesek vagyunk tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására. Ez esetben is az adatvédelmi követelmények (jogalap, cél megjelölése, személyes adatok körének cél szerinti meghatározása, stb.) szerint járunk el, hogy illetéktelen számára személyes adatai ne kerüljenek hozzáférésre.

 

9.      Adatbiztonság

Körültekintően gondoskodunk személyes adatai biztonságáról

·         a jogosulatlan hozzáférés,

·         a megváltoztatás,

·         a továbbítás,

·         a nyilvánosságra hozatal,

·         a törlés vagy megsemmisítés,

·         a véletlen megsemmisülés és sérülés,

·         az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válással szemben.

 

Megtesszük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek (jelszó használata és titkosított tárolása, jogosultsági szintek meghatározása, tűzfalvédelem, vírusirtóval való védettség, biztonsági mentések, alkalmazottak titoktartási kötelezettsége). Az adatvédelmi követelmények érvényesülését adatvédelmi tisztviselőnk felügyeli.

 

Informatikai rendszerünk és a tárhely-szolgáltató informatikai rendszere véd többek között

·         a számítástechnikai csalás,

·         a kémkedés,

·         a számítógépvírusok,

·         a spam-ek,

·         a hack-ek

·         és egyéb támadások ellen.

 

Bízunk benne, hogy a jelen adatvédelmi tájékoztató megnyugtatta Önt afelől, hogy személyes adatai nálunk biztonságban vannak, azokat jogszerűen, tisztességesen és átlátható módon kezeljük!

Budapest, 2021. július 1.

 

Keresés